BIC logo sema 10
 
หน่วยงาน   ข่าว

ความร่วมมือ

ต่างประเทศ

กิจกรรม ห้องสมุด/สื่อ สาระน่ารู้ KM/คู่มือ E-Book
     
ที่ตั้งหน่วยงาน   ข่าวเด่น  องค์กรต่างประเทศ

1 อำเภอ 1 ทุน

(ODOS)

ห้องสมุด/ศูนย์เอกสาร
คำกล่าว KM e-book
 ประวัติความเป็นมา   ข่าวประชาสัมพันธ์ สหประชาชาติ TEACHING ASSISTANTS  เอกสารเผยแพร่ บทความแปล คู่มือปฏิบัติงาน • ASEAN e-book
ผู้บริหารระดับสูง   ข่าวทุน ยูเนสโก SEAMEC

วารสารความร่วมมือ

กับต่างประเทศ

  เอกสารดาวน์โหลด
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ   ปฏิทินหน่วยงาน เอเปค PUBLIC SPEAKING ยูเนสโก คูริเย   • หนังสือเวียน  
อำนาจหน้าที่   อาเซียน ICE 2017 สิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ      
โครงสร้าง   ซีมีโอ หนังสือผลิตใหม่      
ทำเนียบข้าราชการ   อื่นๆ งานวิจัย
   
นโยบายการศึกษา    ประเทศต่างๆ
หนังสือ/สิ่งพิมพ์เก่า    
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา   กรอบความร่วมมือ  สื่อ    
คำรับรองฯ
และผลการปฏิบัติราชการ
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อเสียง    
คำถามที่พบบ่อย   เอเชีย      
ติดตามเรื่องร้องเรียน   แอฟริกา      
  อเมริกาเหนือ      
  อเมริกาใต้      
  ยุโรป      
  ออสเตรเลีย      
   Link      
  United Nations (UN)      
  Unesco      
      Unicef          
      Undp          
      Apec          
      SEAMEO          
      ASEAN          
      กระทรวงการต่างประเทศ          

© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ