สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ว่าด้วยยูเนสโก ประเทศไทย
กระชับความสัมพันธ์กับศูนย์ ICHCAP ยูเนสโก
ร่วมปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ICHCAP

 

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายซามูเอล ลี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Information and Networking Centre for Intangible Cultural heritage in the Asia-Pacific region - ICHCAP) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เพื่อแนะนำ ICHCAP และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ICHCAP ในอนาคต

ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
International Information and Networking Centre for Intangible Cultural heritage in the Asia-Pacific region - ICHCAP ) โดยได้กล่าวว่า ICHCAP ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๒๕๔ ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะศูนย์ประเภทที่ ๒ ของยูเนสโก (UNESCO Category ๒) โดยมีนายซามูเอล ลี เป็นผู้อำนวยการคนแรก วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ICHCAP ได้แก่ การดำเนินภารกิจในการปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและค่านิยมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้และทักษะท้องถิ่น ศิลปะ งานศิลป์ พิธีกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สาธารณรัฐเกาหลี ได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกในการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่นได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกในการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เช่นกัน และในปี ๒๕๕๒ ที่ประชุมใหญ่องค์การยูเนสโกครั้งที่ ๓๕ ได้ให้การรับรองการจัดตั้ง ICHCAP อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเอเชียและแปซิฟิก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ตามที่ได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกข้างต้น แต่ได้มีการแบ่งภารกิจการดำเนินการของแต่ละประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรม ประเทศญี่ปุ่นเน้นความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินการวิจัย และสาธารณรัฐเกาหลีเน้นความเชี่ยวชาญในด้านข้อมูลข่าวสารและการสร้างเครือข่าย

ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายซามูเอล ลี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรกของ ICHCAP พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมต่อการดำเนินกิจกรรมของ ICHCAP ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ ICHCAP ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แม้ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของยูเนสโก แต่มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว โดยขณะนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ในรูปแบบเอกสารและดิจิตอล มีการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีสาธารณะในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของยูเนสโกของประเทศไทย เป็นต้น

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังได้กล่าวเชิญประเทศไทยให้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมกับ ICHCAP ในปัจจุบันศูนย์ฯ มีสมาชิกแล้ว ๑๘ ประเทศ และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้ ทางศูนย์ฯ จะจัดประชุม Sub-regional meeting ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และขอเชิญผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking