กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับยูเนสโก ชูประเด็นความเสมอภาคหญิงชายเน้นผนึกความร่วมมือสถานศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังสตรีสอดแทรกความรู้ในหลักสูตรการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 สำนักความสัมพันธ์-ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย: คู่มือความรู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย: คู่มือความรู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาคหญิงชายให้แก่ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ผู้ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ความรู้เรื่องความเสมอภาคหญิงชายในสถานศึกษา โดยอ้างอิงจากคู่มือขององค์การยูเนสโก เรื่อง Gender Sensitivity เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศในระดับชาติ

ความเสมอภาคหญิงชายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นรากฐานสำคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติ
และการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การยูเนสโก ในปี
2558
เนื่องจากตระหนักว่าการส่งเสริมให้สตรีได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับเช่นเดียวกับบุรุษ
จะเป็นกลไกสำคัญในการขจัดความยากจนและการพัฒนาคุณภาพมนุษย์อย่างยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพและความมั่นคงทาง การเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งต่อการบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ในปี พ.. 2528 การให้การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง ในปี 2538 สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมบทบาทและสิทธิของสตรี และก้าวข้ามอุปสรรคที่กีดขวางความเสมอภาคและความยุติธรรมระหว่างเพศ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ที่ได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานภาพหญิงชายให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ครู/ผู้ฝึกอบรมด้านความเสมอภาคในสถานศึกษาของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินโครงการ Participation Programme ขององค์การยูเนสโก Participation Programme วิทยากรและผู้เข้าประชุม รวมทั้ง ดร.น้ำทิพย์ อักษรกุล ที่ได้จัดทำข้อเสนอโครงการจัดการประชุมฯ ต่อองค์การยูเนสโกและรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับนางวไลทัศน์ วรกุลผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิงของประเทศไทยในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Mr. Ichiro Miyazawa ผู้เชี่ยวชาญพิเศษโครงการการรู้หนังสือและการศึกษาตลอดชีวิต สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการส่งเสริมการศึกษาของสตรีที่เท่าเทียบกับบุรุษ โดยปัจจุบัน อัตราการเข้าศึกษาของสตรีในระดับประถมศึกษาเมื่อเทียบกับชาย มีจำนวนร้อยละ 0.98 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของสตรีเมื่อเทียบกับชาย มีจำนวนร้อยละ 1.09 และอัตราการศึกษาของสตรีเมื่อเทียบกับชาย มีจำนวนร้อยละ 1.17 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศในลำดับที่ 4 ในเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการศึกษาของสตรี Mr. Ichiro Miyazawa ยังได้กล่าวถึงสถานะของเด็กชายในปัจจุบันที่มีอัตราการซ้ำชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากกว่าเด็กผู้หญิงนอกจากนี้ ยังมีปัญหาการลาออกกลางคัน เนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ และการลาออกไปประกอบอาชีพอื่น นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ของสตรีก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสูงถึง 112,000 คนต่อปี รวมทั้งปัญหาความรุนแรงต่อสตรี การกีดกั้นทางเพศ และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำหรับการดำเนินงานด้านการศึกษาที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเสมอภาคหญิงชายและสังคมดังกล่าว

ชายและหญิงควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมตามสภาพความแตกต่างที่เป็นอยู่

การอภิปรายเรื่อง ความเสมอภาคหญิงชาย : ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียม โดยนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้กล่าวถึงสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของสังคม เนื่องจากสตรียังถูกเลือกปฏิบัติเมื่อเทียบกับชาย ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมไทยโดยคำนึงถึงศักยภาพของสตรีที่เท่าเทียมชาย การส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มีโอกาสการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหาร และทางการเมือง การปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมด้วยการเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาค โดยไม่ใช้อำนาจที่ครอบงำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การเปิดโอกาสให้ชายและหญิงได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมตามสภาพความแตกต่างที่เป็นอยู่ และบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การนำเสนอภาพลักษณ์ของสตรีในเชิงสร้างสรรค์บนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น ละคร โฆษณาทีวี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีครั้งที่ 56 ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำงบประมาณบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างเพศ หรือ Gender Budgeting

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญภาคการศึกษาในการเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ

ดร
.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้กล่าวถึงนโยบายแห่งรัฐที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยประชาชนทุกคนรวมทั้งกลุ่มด้อยโอกาสและผู้มีความบกพร่องทางร่างกายมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สถิติในปีการศึกษา 2550 พบว่ายังมีจำนวนผู้ด้อยโอกาสถึง 1,906.528 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน รองลงมาเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และชนกลุ่มน้อย

ปัจจัย ภาคการศึกษาได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมไทยยังมีความความตระหนัก เจตคติและความเข้าใจในมิติความเสมอภาคหญิงชายไม่มากนัก สังคมไทยยังมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ มีปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีในรูปแบบต่างๆ ในการส่งเสริมสถานภาพสตรี ควรเปิดโอกาสให้สตรีได้รับโอกาสในการเป็นผู้บริหาร มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีอำนาจตัดสินใจรวมทั้งร่วมกำหนดนโยบายเช่นเดียวกับชาย นอกจากนี้ สตรีควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับสวัสดิการสังคม และสุขภาพที่เทียบเทียมกับชาย สตรีควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการบริการการศึกษา อบรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภาครัฐควรวางแนวทางทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย และการลงทุนระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและสตรีๆได้เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีครั้งที่
56 ที่ให้ความสำคัญต่อภาคการศึกษาในฐานะเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศต่างๆ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- The Impossible Dream (Video) 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพหญิง-ชายในประเทศไทย (Word)
- ต่างกันคนละขั้ว (Word)
- ธนาคารผู้หญิง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในศรีลังกา (Word) 
- นางพญาเวหาหาว (Word) 
- ผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงต้องการอะไ ร  (Word) 
- พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (Word) 
- พิธีฉลองความเป็นสาวและชะตากรรมของเด็กหญิงคนหนึ่ง (Word)
- คุณสุทธศรี วงษ์สมาน (Powerpoint)
- คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข (Powerpoint)
- Mr. Ichiro Miyazawa (Powerpoint)
- Training Manual (PDF)
- กำแำพงแก้ว (Video)
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking