ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเต็มคณะว่า ประเทศสมาชิกควรให้ความสำคัญและร่วมกันทุกวิถีทางที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และในกรณีของประเทศไทยถึงแม้ว่าจะประสบกับสภาวะอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ประเทศไทยยังคงยืนยันและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายของยูเนสโก โดยได้จัดส่งเงินอุดหนุนให้กับองค์การเร็วขึ้นกว่าปกติ และได้กำหนดที่จะสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารสำนักงานยูเนสโกที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมบทบาทของสตรีซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญขององค์การด้วย โดยจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีเพื่อสร้างโอกาสให้กับสตรีได้เข้าถึงการศึกษา สาธารณสุขและการมีงานทำ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศชายหญิง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวสนับสนุนมาตรการในการดำเนินการของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในการจัดการกับสถานการณ์การเงินขององค์การโดยเห็นว่ายูเนสโกควรที่จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการซึ่งเป็นโครงการหลักขององค์การและควรจะระดมความร่วมมือจากหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ เพื่อร่วมดำเนินงานกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่อยู่ภายในการรับผิดชอบขององค์การยูเนสโก  (อ่านต่อ)


cb1_3082dsc_0125
dsc_0172


กลุ่มความร่วมือพหุภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2555

 


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking