กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือยูเนสโกเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรประเทศเพื่อนบ้านเพี่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสู่การบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 2558

 

e013


สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.  ได้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชน ภายใต้สังกัดสำนักงาน กศน. ระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงาน กศน. และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม  1. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนชุมชนในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2555  และฝ่ายสปป.ลาว  แสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะสนับสนุนในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ในโอกาสการเดินทางมาเยือนไทย จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (Community Learning Centre) ซึ่งมีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่เข้มแข็งและสามารถขยายรูปแบบการดำเนินการข้างต้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น

2.
สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์การเรียนชุมชนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานครบในทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น เมียนมาร์ เวียดนามและ สปป ลาว เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน กศน. ยังมีความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมให้แก่  บุคคลากรของประเทศลาว โดยประเทศไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยโครงการศูนย์การเรียนในพื้นที่ชายแดน เช่น จังหวัดน่าน – หลวงพระบาง, จังหวัดอุบลราชธานี – สุหวันเขต เป็นต้น  โดย สปป ลาวได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว จำนวน ๒ รุ่น นอกจากนี้  ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเวียดนามในการขยายศูนย์การเรียนชุมชนของเวียดนามเมื่อ  3 ปีแล้ว  โดยปัจจุบันเวียดนามมีศูนย์การเรียนชุมชน ประมาณ 200  แห่งทั่วประเทศ

3. การดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศไทยซึ่งมีความเข้มแข็ง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบายและด้านงบประมาณจากรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงควรให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการดำเนินการดังกล่าว เช่น เมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบันขาดทรัพยากรและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

4. สำหรับแนวทางการดำเนินการการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน นั้นได้มีการจัดแบ่งหน้าที่และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ดังนี้
-
การพัฒนาหลักสูตร มีสำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
-   
การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม มี สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
-
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ มีสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
การเตรียมการประชุมก่อนการดำเนินการ มี
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงาน กศน  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
การพัฒนา Training for the Trainer มี
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงาน กศน  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป
-
การสรุปผลการพัฒนา และประชุมเตรียมการก่อนดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับ สปป ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย มี สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงาน กศน  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
- การติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน มี
สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สำนักงาน กศน  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

นอกจากนี้ยัง
ให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนชุมชน ให้แก่  สปป ลาว ในลำดับต้น เนื่องจากได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวแล้ว  พร้อมทั้งได้มอบให้สำนักงาน กศน. เร่งดำเนินการจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้จัดคณะผู้แทนฝ่ายไทย นำโดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยัง สปป ลาว เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ สปป ลาว และยังให้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์กาเรียนชุมชนของประเทศเพื่อนบ้านอื่น ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาและมาเลเซีย ไปพร้อมกันด้วย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 ต่อไป

-----------------------------
 

 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิืการ
29 ตุลาคม 2555

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking