middle2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการตะวันออกกลางศึกษา ในหัวข้อ “หลากมิติตะวันออกกลาง: จากพรมแดนทางความรู้สู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางให้กับกลุ่มผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานราชการ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาไทยที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศในภูมิภาคดังกล่าว..........


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking