เมื่อวันที่ 14-23 มกราคม 2550 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกได้เชิญผู้แทนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกประเทศต่างๆ รวม 7 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม ลาว กัมพูชา ซามัว จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก โดยได้ศึกษาดูงานภายใต้กรอบงานของยูเนสโกในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา โรงเรียนเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติยูเนสโก เป็นต้น


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking