เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค
เรื่อง การผลิต Courseware เพื่อการศึกษาแบบ  e-Learning
*********************************

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เรื่อง การผลิต Courseware เพื่อการศึกษาแบบ e-Learning  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศศรีศักดิ์ จามรมาน มีผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ประเทศละ 3 คน รวม 15คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

(1)  เพื่อให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี  กระบวนการ  และการใช้สื่อหลากหลายประเภทในคอมพิวเตอร์ (multi-media) ที่จำเป็นต่อการผลิต Courseware ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย eLearning    
(2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการผลิต Courseware ที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วย e-Learning  โดยมีพื้นฐานด้านการจัดการระบบ e-Learning  และระบบการจัดการเนื้อหาวิชาที่มีประสิทธิภาพ พิธีเปิดเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยนายเกียรติศักดิ์ เสนไสย ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เป็นผู้แทนนางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เป็นประธานและกล่าวเปิดประชุม และศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

++Opening Address by Dr. Kiattisak Sensai, Advisor, Ministry of Education at the Opening Ceremony of the Training Workshop Project on “Production of eLearning Courseware for Educational Personnel of Mid-Mekong Sub-Region” 16 March, 2009, Assumption University© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking