รมว. ศธ. ให้คำมั่นในการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคน

All means all1 15 9 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นาย Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เปิดตัว “สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ในหัวข้อ ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน (Global Education Monitoring Report 2020 - Inclusion and Education: All means all)” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายต่างประเทศ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอรรถพล สังขวาสี) ผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์การอิสระของประเทศไทยเข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ “ศธ. 360 องศา” ด้วย

All means all2 15 9 2563

ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้นำเสนอสาระสำคัญของเอกสารรายงานฯ ที่เน้นย้ำให้ทั่วโลกตระหนักถึงการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการศึกษาร่วมกัน อย่างเท่าเทียม โดยในรายงานยังมีข้อเสนอแนะแนวทางที่ประเทศต่าง ๆ สามารถดำเนินการทั้งในระดับนโยบายและระดับกิจกรรม อาทิ การจัดสรรงบประมาณที่สามารถพัฒนาการศึกษาได้จริง การสร้าง ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การสร้างพันธมิตรระหว่างรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม และการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาสามารถเกิดได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ

All means all3 15 9 2563

ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่อง “ความครอบคลุมทางการศึกษา” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเรียนของผู้เรียนพิการ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับทุกคน ตลอดจน การจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยเห็นว่าทุกหน่วยงานควรใช้ประโยชน์จากรายงานขององค์การยูเนสโกเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐาน และสามารถจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

All means all4 15 9 2563

ในพิธีเปิดตัวเอกสารครั้งนี้ ยังได้มีการเสวนา เรื่อง “โอกาส ความท้าทาย และความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบครอบคลุมในประเทศไทย” โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสายเด็ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนถึงการดำเนินงาน เพื่อการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมของทุกฝ่าย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เห็นควรพัฒนาเป็นนโยบายและและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 All means all 15 9 2563

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวิดีโอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1iNbrgixmc3WWDxUWtMfIjkaIwUEYB9D8?usp=sharing

สรุปและเรียบเรียง : พนิดา ทวีลาภ
กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking