ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

switzerland 8 9 2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

switzerland1 8 9 2563

เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยและสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับด้านอาชีวศึกษาในหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาธุรกิจการบริการ (Hospitality) อาทิ การโรงแรม และสาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) อาทิ การผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา ซึ่งมีการสร้างแบรนด์ภายใต้สัญลักษณ์ Swiss Made เป็นต้น โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคเอกชน และฝึกอบรมผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริง (Apprenticeship Training) ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์มีปัจจัยหลักของความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา คือ ความยืดหยุ่นและหลักสูตรที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียน (Flexible and Customize curriculum) ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสนใจริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีวศึกษา (Hand-Skill Collaboration) และสานต่อการดำเนินโครงการ “FIFA's Football for Schools Programme” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปหารือร่วมกับประธานฟีฟ่า ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมีนาคม 2563

switzerland2 8 9 2563

switzerland3 8 9 2563

switzerland4 8 9 2563

**************************************************

สรุปและเรียบเรียง : ฐานิศา สันตยานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ภาพประกอบ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 กันยายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking