การประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา

Equitable Education All for Education 13 7 2563

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา (The International Conference on Equitable Education: All for Education) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้เป็นวิทยากรร่วมกับ นาย Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก นาย Thomas Darvin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ในช่วงสรุปผลการประชุม “Way Forward: Equity in Education to Overcome all the Challenges, including COVID19” ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

afe unesco shikeru 004 horz 13 7 2563

ในการประชุมดังกล่าว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปสาระสำคัญของการจัดงานฯ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อความเสมอภาคทางการศึกษาในมิติต่าง ๆ และนำเสนอข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ดีที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาที่เสมอภาค อาทิ การกระจายอำนาจทางการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ชื่นชมประเทศไทยในการเป็นผู้นำในเรื่องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาดังกล่าว และให้คำมั่นว่ายูเนสโกจะให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในเรื่องนี้ผ่านข้อริเริ่มขององค์กร อาทิ Global Education Coalition, Future of Education Initiatives และการดำเนินการอื่น ๆ ในการเสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ และทุกคนควรเป็นผู้สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการสร้างโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างแท้จริง และท้ายที่สุด ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจกับโครงการฯ และหวังให้ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ได้รับการต่อยอดในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการในปี 2564

afe unesco shikeru2 13 7 2563

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://afe2020.eef.or.th/thai/ ซึ่งถือเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ของภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาสู้การผลักดันให้การพัฒนาการศึกษามีความยืดหยุ่น และสามารถพัฒนาให้คนเป็นพลเมืองของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

***************************************************************

สรุป/เรียบเรียง: พนิดา ทวีลาภ
กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กรกฎาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking