การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของยูเนสโก ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของยูเนสโก ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Statement of IBC COMEST on COVIS 19 20 5 2563

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการของยูเนสโก ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว นายกวี จงกิจถาวร และ ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

Statement of IBC COMEST on COVIS1 19 20 5 2563

          การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือของยูเนสโก โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งที่ประชุมทราบในประเด็น ดังนี้

Statement of IBC COMEST on COVIS2 19 20 5 2563

1) การรับรองคำแถลงเรื่องโควิด-19: ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมจากมุมมองระดับโลก (Statement of IBC & COMEST on COVID-19: Ethical Considerations from a Global Perspective) ซึ่งเป็นเอกสารระบุถึงความจำเป็นของประชาคมโลกที่ต้องร่วมมือกันพิจารณามาตรการที่สร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าการตัดสินในทางการเมืองต้องมีหลักทางวิทยาศาสตร์และต้องมีแนวทางที่ยึดจริยธรรมเป็นตัวนำทางเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่เลวร้ายในปัจจุบัน

2) การจัดตั้ง Group of Friends on Future Literacy เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพในมิติต่าง ๆ ให้ครอบคลุมบริบทและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต

Statement of IBC COMEST on COVIS3 19 20 5 2563

          โอกาสนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามยูเนสโก – การปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระยะกลาง สำหรับปี 2022 – 2029 (41 C/4) และร่างโครงการและงบประมาณ สำหรับปี 2022 – 2014 (41 C/5) โดยในชั้นต้นเห็นควรให้ปรับปรุงพันธกิจและภารกิจของยูเนสโกให้มีความเป็นปัจจุบัน และครอบคลุมกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยควรมีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางของโลกและใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Statement of IBC COMEST on COVIS4 19 20 5 2563

          อนึ่ง ยูเนสโก เป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพด้วยการส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อให้ทั่วโลกเคารพในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์พึงมี โดยไม่ถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ตามกฎบัตรสหประชาชาติ โดยปัจจุบัน ยูเนสโกได้ร่วมมือกับประชาคมโลกจัดการผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านข้อริเริ่มที่สำคัญ เช่น การจัดประชุมระดับผู้นำ ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้านต่าง ๆ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ การระดมสมองของผู้นำองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานผ่านการสัมมนาออนไลน์ (webinars) การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ โดยล่าสุดประเทศไทยมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางไกลสมัยพิเศษของคณะกรรมการการบริหารของยูเนสโกที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563

Statement of IBC COMEST on COVIS5 19 20 5 2563

**********************************

สรุปและเรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
ข้อมูล/ภาพประกอบ : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking