สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย

galaxy forum 4 3 2563

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020 Thailand) ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (International Training Centre in Astronomy under the Auspices of UNESCO: ITCA) ร่วมกับสมาคมหอสังเกตการณ์ดวงจันทร์นานาชาติ สหรัฐอเมริกา (International Lunar Observatory Association: ILOA) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

galaxy forum1 4 3 2563

          โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ ณ ห้องท้องฟ้าจำลอง และทรงร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. พอล โฮ ผู้อำนวยการหอดูดาวเอเชียตะวันออก (Director of East Asian Observatory) ดร. วิภู รุโจปการ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และนายสตีฟ เดิร์ส ผู้อำนวยการสมาคมหอสังเกตการณ์ดวงจันทร์นานาชาติ (Director of ILOA)

galaxy forum2 4 3 2563

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องท้องฟ้าจำลอง และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงนิทรรศการของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นผู้กราบบังคมทูลประจำนิทรรศการ โดยศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ หรือ ITCA เป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยภายใต้ยูเนสโก ประเภทที่ 2 แห่งแรกในประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ ITCA ได้รับการรับรองตามมติที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมี Mr. Xing Qu รองผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ITCA เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

galaxy forum3 4 3 2563

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking