นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม Education World Forum (EWF) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Education World Forum 27 1 2563

          เมื่อวันที่ 19-23 มกราคม 2563 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอนุชา บูรพชัยศรี) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม Education World Forum (EWF) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Education World Forum1 27 1 2563

          การประชุม EWF เป็นเวทีการประชุมหารือระดับผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการบริหารจัดการทางการศึกษา

Education World Forum2 27 1 2563

          ในการนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสเจรจาหารือกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางการศึกษา เช่น British Council, BETT ASIA, บริษัท Microsoft การเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของ Wimbledon High School ตลอดจนการพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ผู้แทนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย และพบปะนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอของนักเรียนทุนเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาต่อไป

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking