การเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

indonesia 21 8 2562

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ตามคำเรียนเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย (H.E. Ahmad Rusdi)

indonesia1 21 8 2562

          ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2493 อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่างกันดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแน่นแฟ้น สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษามีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบความร่วมมือของ SEAMEO UNESCO และ ASEAN นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ การพัฒนาทักษะและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

indonesia2 21 8 2562

**********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 สิงหาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking