50seameccccccc

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมวาระเฉพาะ (In-Camera Session) ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) (50th SEAMEO Council Conference - SEAMEC) ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ Sunway Resort Hotel and Spa กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization - SEAMEO) จำนวน 11 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต) โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย  
     ที่ประชุมวาระเฉพาะ ฯ ซึ่งมี H.E. Dr. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธาน ได้ร่วมกันหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อมติของสภาซีเมค ปี 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจำปี 2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ระหว่างปี 2562 – 2563 ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยและบทบาทสถาบันครอบครัวของซีมีโอ (SEAMEO CECCEP) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในชุมชนของซีมีโอ (SEAMEO CED) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาทางเทคนิคของซีมีโอ (SEAMEO TED) รวมทั้งอนุมัติการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคในการเป็นสมาชิกสมทบของซีมีโอว่าด้วยการดำเนินความร่วมมือระหว่างศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอภายใต้วาระการศึกษาของซีมีโอ ปีงบประมาณ 2561 – 2564 และข้อเสนอการปรับงบประมาณดำเนินการระยะ 3 ปี ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ปี 2562 / 2563 ถึงปี 2564 / 2565 
     ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ซึ่งผ่านการเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ ฯ จากที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และผ่านการรับรองรายงานการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ จากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 40 (SEAMEO High Officials Meeting - HOM) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ ฯ (Memorandum of Agreement - MOA) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ศูนย์ SEAMEO SEPS อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ตั้งโดยจะมีที่ทำการอยู่ที่อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. ซึ่งศูนย์ SEAMEO STEM-ED จะใช้ที่ทำการเดียวกับศูนย์ SEAMEO SEPS เป็นการชั่วคราว รวมทั้งได้กำหนดจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ทั้งสองแห่ง ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2562 โดยประเทศไทยได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกในการเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ ทั้งนี้ จะมีพิธีลงนามกฎระเบียบข้อบังคับ (Enabling Instrument-EI) ของศูนย์ SEAMEO SEPS และ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 50 ด้วย
     อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ ดังนี้ 
  • H.E. Prof. Dr. Phung Xuan Nha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียน การฝึกอบรม รวมทั้งการเรียนการสอนภาษาโดยฝ่ายเวียดนามมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างไทย – เวียดนามในด้านการฝีกอบรมที่เน้นการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม การพัฒนาครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการวิจัยในด้านการศึกษา ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศรวมถึงด้านอาชีวศึกษาเพื่อรองรับกำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรม

v2

  • H.E. Mr. Ong Ye Kung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยสิงคโปร์ยินดีที่จะมีความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในอนาคต ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ที่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพียงเพื่อสอบแข่งขันเท่านั้นแต่เน้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ และเพลิดเพลินกับการเรียน รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและส่งเสริมให้ครูค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาสอนนักเรียน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของไทยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กมีทักษะด้านสะเต็มศึกษา และมีความยินดีที่จะมีความร่วมมือกับสิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ของไทย ให้รองรับการพัฒนาเรื่องดังกล่าวในซีมีโอ 

50seamec 1.1.2

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กรกฎาคม 2562

 

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking