โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp) ประจำปี 2562

step camp 12 7 2562

          กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายเยาวชนไทย - สิงคโปร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2562 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพร่วม

STEPCamp1 12 7 2562

          การจัดค่ายเยาวชนไทย - สิงคโปร์ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 250 คน จากโรงเรียนเครือข่ายไทย-สิงคโปร์ จำนวน 20 แห่ง โดยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย) ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. จากนั้นนักเรียนและครูไทย-สิงคโปร์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะแยกย้ายไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนคู่เครือข่าย

STEPCamp2 12 7 2562

          สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในค่ายอยู่ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม พร้อมกับการฝึกทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดงออก การรู้จักหน้าที่ การมีวินัย และความรับผิดชอบ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อฝึกความอดทน การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 การสร้างเสริมความสามัคคี และกิจกรรมสันทนาการ ที่สอดแทรกความสนุกสนานและความบันเทิง ส่งเสริมให้เกิดการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมโดยตัวแทนโรงเรียนฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ ในวันพิธีปิดค่าย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเกิดความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

STEPCamp3 12 7 2562

          นอกจากกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติ การเยี่ยมชมสวนเกษตร และโครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อนของสวนนงนุช อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักพรรณไม้ต่างๆ การทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมี พร้อมกับเรียนรู้หลักการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

STEPCamp4 12 7 2562

          สำหรับโครงการค่ายเยาวชนไทย - สิงคโปร์ หรือ STEP Camp (Singapore-Thailand Enhance Partnership: STEP) เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ Singapore-Thailand Civil Service Exchange Programme หรือ CSEP โดยกระทรวงศึกษาธิการไทยและสิงคโปร์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2542 มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและครูไทย-สิงคโปร์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโรงเรียน ”Partner School” ได้มีโอกาสพบปะและร่วมทำกิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ในทุกด้าน โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนของทั้งสองประเทศจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้าใจอันดี สร้างเสริมความสัมพันธ์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของประเทศอย่างใกล้ชิดในอนาคต

STEPCamp5 12 7 2562*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กรกฎาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking