องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย
(UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC)

Perspectives of Learning City Awardees 2015 4 7 2562

UNESCO GNLC 4 7 2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ประเทศไทยได้เสนอชื่อเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC) เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย ฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ (Learning Municipality) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
ต่อเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ได้ประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการ
เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 4 ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเป็นสมาชิกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ยูเนสโกมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 224 เมือง จาก 52 ประเทศ (ยังไม่รวมประเทศไทย)
การที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่ โดยจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย ฯ ในการดำเนินงานของเมืองต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการเสนอผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Learning City Award) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ 2 ปีด้วย
ที่ผ่านมาองค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติของประเทศตนเอง (Thai National Commission for UNESCO) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายนของทุกปี เพื่อพิจารณาลงนามรับรองในใบสมัครดังกล่าวก่อนเสนอให้สถาบัน UIL ดำเนินการตามลำดับ โดยในแต่ละปีประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อเมืองได้มากที่สุด จำนวนไม่เกิน 3 แห่ง
สำหรับในปี 2562 ประเทศไทย โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ฯ ได้เสนอเมืองที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยังสถาบัน UIL เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการและดำเนินการตามลำดับ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>>

UNESCO GNLC1 4 7 2562

UNESCO GNLC2 4 7 2562

UNESCO GNLC3 4 7 2562

UNESCO GNLC2 4 7 2562***********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรกฎาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking