การประชุม Validation Workshop of the Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan on Education

asean 26 6 2562          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Validation Workshop of the Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan on Education เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

asean1 26 6 2562         ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเตรียมความพร้อมประชาชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน จากนั้น Dr. Zaw Min อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sagaing สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะประธานที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED Chair) ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยขอบคุณประเทศไทยที่รับเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสำคัญให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค ตลอดจนกำหนดประเด็นสำคัญที่เห็นควรพิจารณาเพื่อจัดทำแผนงานการศึกษาของอาเซียนในยุคหลังปี พ.ศ. 2563 และแสดงความยินดีกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งผู้นำได้เห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล อาเซียน” (Advancing Partnership for Sustainability)

asean3 26 6 2562 horz         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ทบทวนและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 อภิปรายถึงประเด็นที่เห็นควรให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาในยุคหลังปี 2563 อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน Forth Industrial Revolutions การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาครูให้พร้อมเป็นผู้นำการเรียนรู้ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการสร้างความตระหนักถึงความเป็นอาเซียนและความเป็นประชาชนของอาเซียน และการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมเป็นแรงงานที่มีศักยภาพพร้อมทำงานในตลาดแรงงานโลก พิจารณาแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง พิจารณากลไกการดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียนและอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ตลอดจน เสนอแนะการดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน
          อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขานุการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยผลของการประชุมในครั้งนี้จะได้เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศไทยต่อไป

***********************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking