ASEAN Safe School Champion 4 4 2562ในพิธีเปิดการประชุม 3rd  ASEAN regional conference on school safety ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๒ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Safe School Champion ในการเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้นักเรียนและครู ตลอดจน ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในสถานศึกษาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ  ดังนี้

ASEAN Safe School Champion1 4 4 2562
1. นายมนตรี นวลจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางราษฏร์พัฒนา จ. เชียงราย รับรางวัล ASEAN Safe School Champion ประเภทบุคคล

2. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงรายเขต 2

นางประทินทิพย์ สลีสองสม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เป็นผู้แทนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  จ. เชียงราย รับรางวัล ASEAN Safe School Champion ประเภทโรงเรียน

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรเครือข่าย ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Novotel Sukhumvit 20 กรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุม และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย

*******************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking