seameo 41 3 12 2561          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41 (41st SEAMEO High Officials Meeting) ณ ห้องบอลรูมโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

          รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภายใต้ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Priority Areas) เช่น ประเด็นการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ประเทศไทยได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย ส่งผลให้เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในประเทศไทยได้เข้าถึงการดูแลและพัฒนาก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากขึ้น โดยในปี 2560 มีเด็กปฐมวัยเข้าถึงระบบการดูแล และการศึกษาปฐมวัยทั้งในโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวนมากถึงร้อยละ 118.5 และนโยบายนี้ยังส่งเสริมประเด็นการขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา โดยเด็กที่เปราะบาง เด็กไร้สัญชาติ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ สามารถเข้าถึงการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประเด็นการส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมทางเทคนิคและอาชีวศึกษา ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับประเด็นการพัฒนาครู ประเทศไทยได้จัดให้มีโครงการ Boot Camps เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครู ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทั้งในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิด "ความมั่งคั่งและยั่งยืน" ของประเทศ โดยยืนยันที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สำคัญๆ องค์การซีมีโอ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา และประเด็นด้านการศึกษาที่สำคัญของซีมีโอทั้ง 7 ประเด็น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
          Dr. Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้กล่าวถึงวาระสำคัญของ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในครั้งนี้ ซึ่งเน้นการดำเนินงานที่ส่งเสริมประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอทั้ง 7 ประเด็น ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอว่าเป็นการประชุมพิจารณาและนำเสนอมติที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของซีมีโอ เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษา หรือสภาซีเมคให้ความเห็นชอบ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา องค์การซีมีโอได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในหลายๆ โครงการ และองค์การซีมีโอจะยังคงดำเนินโครงการทางด้านนวัตกรรมกับหุ้นส่วนความร่วมมือ และประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศและหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอตลอดจนหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
          ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้กล่าวถึงผลการประชุมวาระเฉพาะ (In - Camera Session) ซึ่งจัดขึ้นในวันแรกของการประชุม (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองวาระการประชุม 8 วาระ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาคแห่งใหม่ ซึ่งจะจัดตั้งในประเทศไทย 2 แห่ง คือ ศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability: SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED สำหรับการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) จะมีการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมด 25 วาระ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ประเด็นการศึกษาที่สำคัญของซีมีโอ
ทั้ง 7 ประเด็น รวมทั้งจะมีการนำเสนอรายงานและข้อเสนอโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA MOOCs) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-TVET Student Internship Exchange Programme) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher) โครงการดูแลทางโภชนาการและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์ซีมีโอเรคฟอน (ECCNE-SEAMEO RECFON) เป็นต้น ในตอนท้ายผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้
          การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดี และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสมาชิกซีมีโอ ผู้แทนจากสมาชิกสมทบ และผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของ ซีมีโอ จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุมการประชุม โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย

seameo1 41 3 12 2561***********************************************************

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 ธันวาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking