AAAADSC 6209

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากโครงการ 4th Asia-Pacific Youth Exchange (APYE): Youth Impact for the SDGs พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวต้อนรับในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ว่ายินดีต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการ APYE ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอาคารแห่งนี้มีอายุมานานกว่า 126 ปี โดยเมื่อปี 2559 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภจนถึงปัจจุบันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คณะเยาวชนจาก APYE ถือเป็นผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศกลุ่มแรก ที่ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งนี้ จึงขอให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสนุกไปกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยในครั้งนี้

สำหรับโครงการ APYE เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก APYE ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งที่ 1-2 จัดขึ้นที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 3-4 จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยครั้งที่ 4 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมจำนวน 127 คน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น

นอกจากนี้ APYE ยังเป็นการแสดงพลังของเยาวชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างเครือข่ายและระดมความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันเฟ้นหาความท้าทายในบริบทด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนค้นหาทางออกหรือวิธีการเผชิญกับความท้าทายนั้นได้อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน และยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยการเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ การลงพื้นที่ในชุมชน 5 แห่ง คือ บางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม, บ้านห้วยสะพานและหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี, บางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม เพื่อเก็บข้อมูลนำไปพัฒนาเป็นโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้น ๆ ต่อไป

ADDDSC6407 vert

 

*************************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking