pWU6A2981

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO) ฝ่ายการศึกษา และ Mr. Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและยูเนสโกมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติของยูเนสโก พร้อมทั้งมีคณะกรรมการด้านต่าง ๆ โดยมีสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สต.สป.) ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการฯ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อาจส่งผลความต่อเนื่องในเชิงนโยบายได้ จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดใหม่ที่มีอิสระ คล่องตัว มีวิสัยทัศน์ และเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกได้อย่างเต็มที่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขานุการเช่นเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้าง พร้อมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกฯ กล่าวว่า ยูเนสโกมีความยินดีกับการปรับโครงสร้างและการสรรหาคณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดใหม่ของประเทศไทย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติฯ และกระทรวงศึกษาธิการไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการร่วมกับยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส จะมีการเปิดตัวรายงานการติดตามผลการศึกษาโลก (Global Education Monitoring Report: GEMR Launch) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 46 ประเทศ ก็จะร่วมเปิดตัวรายงานฯ ดังกล่าวด้วย

สำหรับความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โรงเรียนเครือข่ายของยูเนสโก, การป้องกันการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม (Prevention of Violent Extremism: PVE), การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานของไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อบรรลุวาระการศึกษา 2030 (2030 Education Agenda) โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานระดับชาติ SDG4 National Coordinator) เป็นต้น โดยเชื่อมั่นว่าสามารถสานต่อความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ภายหลังการหารือ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำ Ms Stefania Giannini และ Mr Shigeru Aoyagi เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแล้ว ภายหลังจากได้ดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภเสร็จสิ้นเมื่อต้นปี 2561

ppWU6A2988 horz

*****************************************************************

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ที่มาภาพ/ข่าว : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
18 กรกฎาคม 2561

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking