jS 49209358

Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, Deputy Permanent Secretary of Education, Chief Representative of Thailand attended the Workshop on the APEC Report on Education and Economic Development  from May 21-22, 2018 at the Montien Riverside Hotel.

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรอบความร่วมมือเอเปค” (Workshop on APEC Report on Education and Economic Development) ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ โดยการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจัดทำกลไกการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเอเปค (APEC Education Strategy) ตลอดจนร่วมกันกำหนดรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำรายงาน นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาครูในทุกระดับ โดยเฉพาะครูผู้สอนสะเต็มศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้ง ได้เสนอแนะข้อนโยบายเพื่อกระชับและยกระดับความร่วมมือระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์จากการดำเนิน ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสำหรับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและโลกต่อไป
     อนึ่ง สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคประกอบด้วยผู้แทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ (ออสเตรเลีย บูรไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม)  โดยปีนี้ ปาปัวนิวกินี เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค การประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง ๆ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค และการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดหัวข้อหลัก และประเด็นสำคัญ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่
1) การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
2) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
3) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง

jjs 72662 horz

 

 

*****************************

 


ข้อมูลโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking