Youth Co Lab Summit1 27 3 2561

 

Associate Professor Dr.Sophon Napathorn, Vice Minister for Education, Thailand  presided over the opening ceremony of the "Youth Co: Lab Summit 2018".  This summit aims to empower youth led-entrepreneurship and accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals – SDGs.  It took place in the United Nations Convention Center (UNCC) in Bangkok, on March 26, 2018.

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “Youth Co:Lab Summit 2018” ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยกล่าวยินดีกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme– UNDP) มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม แห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนอื่นขององค์การสหประชาชาติ ที่ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น การเสริมสร้างกำลังทางด้านเศรษฐกิจให้แก่เยาวชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) รวมทั้งได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาของไทยที่เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาบูรณาการ ให้เข้ากับการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Youth Co Lab Summit2 27 3 2561

     ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่อง SDGs ผ่านเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly – UNGA) และเวทีประธานกลุ่ม 77 (G77) รวมทั้งการนำเรื่องดังกล่าวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาไทยยังมุ่งสร้างพลเมืองของประเทศให้สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสาหรับการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 และยึดหลักปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสอดคล้องกับพันธสัญญาของนานาประเทศต่อการบรรลุวาระการศึกษา 2030 และการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กทุกคนต่อการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพและครอบคลุม และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560 – 2579 ที่เน้นให้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของการใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
     อนึ่ง ผู้จัดยังได้เชิญ Mr. Haoliang Xu ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อำนวยการ UNDP แห่งเอเชียแปซิฟิก Ms. Brandee McHale ประธานมูลนิธิซิตี้ และ Ms. Mia Mikic ผู้อำนวยการกองการค้า การลงทุน และนวัตกรรมของ UNESCAP ร่วมกล่าวในช่วงพิธีเปิดด้วย โดยผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการสังคมรุ่นเยาว์ (Youth Social Entrepreneurs) เยาวชนผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ Youth Co:Lab Programme และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ/หน่วยงานสหประชาชาติ สำหรับช่วงท้ายของการประชุมฯ Ms. Audrey Pe ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของ WiTech สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะเยาวชนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ได้กล่าวถึงการดำเนินงานขององค์กร ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของสตรีเพศด้านเทคโนโลยี และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่สตรีเพศทั่วโลกในการเลือกเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งการใช้ความสามารถ ของตนเองในการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาความสามารถเชิงนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในการนำพาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ค.ศ. 2030

Youth Co Lab Summit3 27 3 2561

******************************

สรุปข้อมูลโดย
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking