cambodia 18 12 2560

 

MOE organized the study visit of 17 administrators of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Kingdom of Cambodia, lead by Mr. Thong Borann, Under Secretary of State between December 12 and 15, 2017.

        กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 17 คน นำโดย Mr. Thong Borann ตำแหน่ง Under Secretary of State ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ในการนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครู และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยากรจากสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะผู้แทนกัมพูชาได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ก่อนที่จะเดินทางกลับ
กัมพูชา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

cambodia1 18 12 2560        การจัดส่งคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาของกัมพูชามาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนครั้งแรกภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ไทย-กัมพูชา ฉบับใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนของกัมพูชาในครั้งนี้ เป็นไปตามคำร้องขอของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ที่ต้องการศึกษารูปแบบและลักษณะการบริหารงานบุคคลและงบประมาณของไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดระบบการบริหารงานของกัมพูชา

cambodia2 18 12 2560        ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและดำเนินไปด้วยความใกล้ชิดบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนงานในกรอบอนุภูมิภาค สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาที่มีผลเป็นรูปธรรมเป็นอย่างมากได้แก่ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โครงการพัฒนาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม และโครงการลักษณะเดียวกันที่จังหวัดกำปงสปืออีก 1 แห่ง รวมทั้งโครงการทุนพระราชทานที่มอบให้แก่นักศึกษากัมพูชาเป็นประจำทุกปี

***********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
18 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking