Morocco 9 12 2560

เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางเยือนประเทศโมร็อกโก เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและพบปะนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก
        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบหารือกับนาง Mounia Boucetta รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโก และ Prof. Said Amzazi ประธานมหาวิทยาลัยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วไปและความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน       โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก (MOU) และการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา โดยฝ่ายไทยจะสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทให้แก่โมร็อกโกจำนวน 3 ทุน และฝ่ายโมร็อกโกมอบทุนให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีละ 15 ทุน นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอิสลามศึกษาและการฝึกอบรมผู้นำศาสนาอิสลามในโอกาสต่อไป

Morocco1 9 12 2560

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในโมร็อกโก จำนวน 35 คน จากจำนวนที่มีอยู่ 56 คน โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 52 คน ปริญญาโท 3 คน และปริญญาเอก 1 คน พร้อมกันนี้ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาไทยดังกล่าว โดยกล่าวถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาล การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษาเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ รวมทั้งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกเพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมอีกด้วย

Morocco2 9 12 2560

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking