newzaeland 26 7 2560

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายท็อดด แมคเคลย์ (Hon Todd McClay) รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ พร้อมด้วยนายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ที่ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

newzaeland2 26 7 2560

       รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกล่าวว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรก และนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยได้ดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนกว่า 3,000 คน เนื่องจากนิวซีแลนด์มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียน นักศึกษาไทย จะได้ไปเรียนรู้วิชาการในด้านต่างๆ ที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อหารือการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ด้วย โดยประเด็นการหารือจะให้ความสำคัญด้านการบริการการศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
newzaeland1 26 7 2560

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ที่ได้เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ อาทิ การดำเนินโครงการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยส่งนักเรียน (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสายศิลป์-ภาษา) ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ความร่วมมือระหว่าง University of Otago กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนทั้งสองแห่ง ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย 9 แห่ง กับสถาบันอุดมศึกษานิวซีแลนด์ 8 แห่ง โอกาสนี้ ขอขอบคุณฝ่ายนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยจะรายงานการหารือในครั้งนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วยวาจาด้วย

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (สต.สป.) กล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ที่ผ่านมา โดยผู้แทน สต.สป. ได้กล่าวถึงโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ว่า เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำนักเรียนนิวซีแลนด์ อายุระหว่าง 15-17 ปี เดินทางมาเข้าร่วมชั้นเรียน และเรียนรู้การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 5 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2556 และการมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้แก่ครูไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master of Teaching English to Speakers of Other Languages : MTESOL) ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จากการติดตามผู้รับทุน พบว่า การศึกษาต่อในสาขาดังกล่าวในประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้อาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเทคนิคการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก จึงเสนอให้ฝ่ายนิวซีแลนด์พิจารณาการสนับสนุนทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
     เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวถึงโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นักเรียนนิวซีแลนด์ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการเข้าร่วมโครงการ นอกจากได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนไทยในห้องเรียนแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย จึงยินดีที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในเบื้องต้นอาจดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์มาจัดฝึกอบรมให้แก่ครูไทย ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะหารือในรายละเอียดกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร) ได้กล่าวถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ สามารถเปิดสอนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาของไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้และมีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ได้ร่างคำสั่งดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และจะมีการจัดพิมพ์อย่างเป็นทางการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงในต่างประเทศทราบต่อไป

newzaeland3 26 7 2560

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking