H.E. Mr. Shiro Sadoshima 9 4 2559

นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาเข้าพบหารือในวันนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมว่าประเทศญี่ปุ่นมีประชาชนในชาติที่มีความเป็นระเบียบวินัย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ รวมถึงมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาถึงมีวิธีการในการพัฒนา และได้กล่าวขอบคุณฝ่ายญี่ปุ่นที่ได้สนับสนุนหลายด้านให้แก่ไทย ทั้งด้านการลงทุนและด้านการศึกษา โดยได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนระดับผู้บริหารร่วมกัน รวมถึงการขยายความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบ KOSEN ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำลังเร่งผลิตบุคลากรให้เพียงพอกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งญี่ปุ่นเองถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากที่สุด หากไทยและญี่ปุ่นสามารถร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงควบคู่กันไป ก็จะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนผู้เรียนและผลิตคนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการได้ นอกจากนี้ หากฝ่ายญี่ปุ่นจะเข้ามาจัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานก่อนการรับเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งไทยสามารถเป็นศูนย์กลางในด้านนี้สำหรับภูมิภาคอาเซียน และได้ขอให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย
        เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สละเวลาให้เข้าพบในวันนี้ และกล่าวว่าขณะนี้จำนวนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 3,250 คน ถือเป็นลำดับที่ 6 ของนักศึกษาชาวต่างชาติ รองจากไต้หวันที่มีจำนวนมากกว่าสองเท่า โดยฝ่ายญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนนักเรียนไทยให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการที่จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจัดตั้งและลงทุนอยู่ในไทยเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสหารือร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับการศึกษาของไทย และได้ทราบว่าบริษัทมีความต้องการบุคลากรคนไทยในตำแหน่ง Chief Engineer ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญเข้าทำงานในองค์กร บริษัทจึงมีความคิดริเริ่มที่จะผลิตบุคลากรคนไทยให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และมีเป้าหมายว่าจะผลิต Chief Engineer ในภูมิภาคอาเซียนให้ได้จำนวนสามหมื่นคนภายในเวลาสามปีจนถึงปี 2018 โดยหวังว่าจะสามารถสร้างตำแหน่งนี้ให้แก่คนไทยได้มากที่สุดและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาให้แก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าต้องการที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนของไทยในระดับต่างๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และการศึกษารูปแบบ KOSEN ในอนาคตหากมีความร่วมมือเกิดขึ้นก็อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาบริหารจัดการและพัฒนา เนื่องจากฝ่ายญี่ปุ่นได้เล็งเห็นว่าการลงทุนด้านการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและได้ประโยชน์มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีจากกระทรวงศึกษาธิการในระยะยาวต่อไป

H.E. Mr. Shiro Sadoshima1 9 4 2559

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 เมษายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking