Chinese Teaching 9 6 2560

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปี 2560
(2017 Chinese Teaching Assistants from Guizhou Education University)

 Chinese Teaching1 9 6 2560

      ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการปฐมนิเทศอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปี 2560 โดยมีนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว และคณะผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ของไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ
     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวและรู้สึกยินดีที่คณะนักศึกษาได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทยในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เรียนภาษาจีนถึงเกือบหนึ่งล้านคน โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจำนวนผู้เรียนกว่าหกแสนคน และสถานศึกษาที่เปิดสอนภาษาจีนกว่าเก้าร้อยแห่ง และโรงเรียนเอกชนมีจำนวนผู้เรียนกว่าหนึ่งแสนคน และมีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนกว่าสี่ร้อยแห่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาจีนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนและครูของไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาได้โดยตรง ถือเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนของทั้งสองประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขอฝากถึงสถานศึกษาทุกแห่งที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ช่วยต้อนรับและดูแลนักศึกษาตลอดการเข้าร่วมโครงการด้วย

Chinese Teaching2 9 6 2560     อนึ่ง โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันดำเนินความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยฯ คัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษา เป็นการดำเนินการภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Statement of Cooperation Between of The Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and Guizhou Education University of the People’s Republic of China) ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ได้ร่วมกันลงนาม ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมงานสัปดาห์ความร่วมมือการศึกษาจีน-อาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ณ มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสำหรับในปี 2560 ถือเป็นรุ่นที่ 4 ของการดำเนินโครงการ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติและการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561

*********************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking