Amazon Web Service 2 5 2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) ได้ให้การต้อนรับ Mr. Vincent Quah ผู้บริหารธุรกิจบริการเว็บไซต์ Amazon ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและญี่ปุ่น พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ณ International Congress on Education (ICE2017)
        ในการนี้ คณะผู้บริหาร Amazon Web Service ได้จัดบรรยายให้แก่ผู้แทนองค์กรหลักและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ทราบเกี่ยวกับการให้บริการของทางบริษัท โดยเฉพาะเรื่อง Cloud Computing ซึ่งมีต้นทุนต่ำ (ประหยัด) แต่มีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับในส่วนการให้บริการทางการศึกษา AWS educate มีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการได้อย่างแพร่หลายทั่วโลก ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตร ทักษะการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรอง การเรียนเพื่อการทำงาน และชุมชนของการปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนที่จะได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร การพัฒนาของแอปพลิเคชัน โอกาสของการสร้างอาชีพ และการแสวงหาความร่วมมือล่วงหน้า เป็นต้น ระบบ Cloud ของ Amazon Web Service ได้เปิดบริการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษามากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกได้มาเข้าร่วมแล้ว ในจำนวนนี้มหาวิทยาลัยของไทย 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Amazon Web Service มุ่งหวังที่จะมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
     1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ Amazon Web Service ไปยังสถานศึกษาเพื่อการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น
     2. การจัดตั้งศูนย์ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
     3. การจัดทำเนื้อหา (content) เป็นภาษาไทยในส่วนที่ขาดหายไป
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารของ Amazon Web Service ที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีการพิจารณาขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

Amazon Web Service1 2 5 2560

**************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking