Austria2 22 3 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเอนโน่ โดรเฟนิก (Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย
    ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรียฯ ได้เริ่มการสนทนาโดย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของวิทยาลัยสัตหีบในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งแบบราง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากออสเตรีย ภายใต้โปรแกรม Public Diplomacy and Outreach ในเรื่องดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สอบถามประเด็นดังกล่าวจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ แล้วทราบว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ส่งรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียและ สอศ. เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
    นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรียฯ กล่าวถึง ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทย ควรเป็นไปในลักษณะการพัฒนาแบบยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ โดยทางออสเตรียยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะนักเรียนอาชีวศึกษา ที่สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายไทยและบริษัทของออสเตรียซึ่งตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนอาชีวะส่วนมากยังขาดทักษะในการทำงานและความรู้ด้านภาษา
    ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า การดำเนินการส่งเสริมการศึกษาแบบทวิภาคีในปัจจุบันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากเป็นการกำหนดหลักสูตรโดยฝ่ายรัฐบาล โดยใช้บริษัทเอกชนต่างๆ เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้แรงงานฝีมือที่มีทักษะตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยรัฐมนตรีว่าการฯ มีแนวคิดในการยกระดับอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากล จากการหารือพบว่า มีการขาดแคลนครูในสายอาชีพ ดังนั้นหากบริษัทเอกชน/สถานประกอบการสามารถเป็นห้องเรียนให้นักเรียนอาชีวะ โดยมีบุคลากรของสถานประกอบการนั้นๆ เป็นครูถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะการทำงาน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน อีกทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาได้ด้วยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ที่สามารถดำเนินความร่วมมือโดยตรงกับภาคเอกชน เพื่อให้เป้าหมายการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสำเร็จ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีฯ เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย

Austria2 2 22 3 2560

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking