japan 22 3 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
         เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านรวมทั้งด้านการศึกษา ในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงนโยบายของญี่ปุ่นว่า ต้องการเพิ่มจำนวนนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นถึง 45 แห่ง เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

         สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝ่ายญี่ปุ่นโดยองค์การ JICA ได้ดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยได้ขอให้ สอศ. จัดส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 เพื่อให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาดำเนินการให้ทันในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโครงการที่ไม่เน้นการขอสนับสนุนเฉพาะด้าน Hardware แต่ขอให้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับด้าน software ด้วย โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้เรียนเชิญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนรูปแบบ KOSEN ที่ประเทศญี่ปุ่น (ไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกับวิทยาลัย KOSEN ที่ สอศ. เมื่อเดือนธันวาคม 2559)
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ไทยและญี่ปุ่นได้ดำเนินความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งประเทศไทยมีผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าจำนวนนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในญี่ปุ่นน่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้ชื่นชมญี่ปุ่นว่ามีผลการประเมินที่ดีมากในโครงการ PISA ล่าสุดเมื่อปี 2558 อยู่ในอันดับสองรองจากสิงคโปร์ และรู้สึกยินดีที่ทราบว่ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยถึง 45 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาเปิดสอนให้มากขึ้น โดยฝ่ายไทยกำลังพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้รองรับกับนโยบาย Thailand 4.0japan1 22 3 2560        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขอบคุณฝ่ายญี่ปุ่นที่ได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของไทยมาโดยตลอด และสำหรับโครงการของอาชีวศึกษาที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากองค์การ JICA จะขอหารือเพื่อพิจารณาโครงการกับผู้แทนองค์การ JICA และ สอศ. ในช่วงสัปดาห์หน้า ก่อนการสรุปและเสนอโครงการให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับคำเชิญของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ในการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking