Guizhou 7 3 2560

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาจีนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว Guizhou Education University ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม นูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ

Guizhou1 7 3 2560

    ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว รวมทั้งผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยนักเรียนและครูไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง และนักศึกษาชาวจีนได้ฝึกฝนประสบการณ์การสอนในต่างประเทศและสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนซึ่งยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยซึ่งมีประมาณเกือบหนึ่งล้านคนในปัจจุบันอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 รวมผู้ช่วยสอนจำนวน 41 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหวังว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไป

Guizhou2 7 3 2560

    สำหรับการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถานศึกษาต่างๆ ของไทย ที่เข้าร่วมโครงการประจำปีการศึกษา 2559 ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ช่วยสอนชาวจีนและสถานศึกษาต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินการเรียนการสอนภาษาจีนจนประสบความสำเร็จด้วยดี ในโอกาสนี้ ได้มีผู้แทนจากสถานศึกษาแสดงความจำนงขอรับผู้ช่วยสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นในโครงการประจำปีการศึกษา 2560 และหากเป็นไปได้ ต้องการให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกสอนของนักศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาชาวจีน รวมทั้ง อาจพิจารณาจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวให้แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป

Guizhou3 7 3 2560

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking