seamec 6 3 2560

นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนกรุงฮานอย และนครหลวงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

seamec2 6 3 2560

เมื่อเวลา 09.45 ของวันที่ 6 มีนาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังกระทรวง ศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม และได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H E Prof Dr Phung Xuan Nha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้ชื่นชมพัฒนาการด้านการศึกษาของเวียดนามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ และประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทการจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง PISA ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เวียดนาม กล่าวขอบคุณในคำชื่นชมและกล่าวว่าเวียดนามให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาครู 2) การส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา 3) การนำแนวทาง PISA มาปรับใช้ในการประเมินทั่วประเทศ และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา (PLC)

ทั้งนี้ ฝ่ายเวียดนามได้ขอให้ประเทศไทยให้การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ทุนการศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสะเต็มศึกษา และการอุดมศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไทยได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือรายละเอียดในการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย – เวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือ และสานต่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Viet Duc High School ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เก่าแก่ของกรุงฮานอย และมีผู้นำที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ โดยจุดเด่นของโรงเรียนนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีครูที่รักการสอนและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา

seamec3 6 3 2560

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนาย Nygen Xuan Vang อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการฝึกอบรมและ การจัดการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO RETRAC) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของซีมีโอ (SEAMEO CELLL) ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมทั้งได้มอบข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าควรเน้นการดำเนินงานในมิติของการสนับสนุนการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ตลอดจนการบริหารและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

seamec4 6 3 2560

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีดำริให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEP) ด้วย

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking