education world forum1 25 1 2560      

นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุม Education World Forum 2017 และร่วมงาน British Educational Training Technology Show (BETT) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 23 - 28 มกราคม 2560  
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนจาก OECD และธนาคารโลก โดยได้หารือในเรื่องโอกาสและความท้าทายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ที่มีประสิทธิภาพ ตามสภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง PISA in Thailand Policy Implications เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
Education World Forum 25 1 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 มกราคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking