public speaking1 14 15 jan 2560

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา และ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล ประจำปี 2560 (รอบรองชนะเลิศ) ในหัวข้อ “Peace is not an absence of war.” ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
          1. การฝึกอบรมมีนักเรียน/นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 64 คน พร้อมทั้งครู/อาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 64 คน
          2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ รอบรองชนะเลิศ มีนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 64 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 27 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 23 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 9 คน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน

            3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเยาวชนฯ ประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2) Professor James R. Haft
3) Mr. Vince Goldie
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาติตระกูล
5) Dr. Thomas Patrick Hoy
6) Mr. Jeremy Hanshaw
7) ดร. ฉวิวรรณ ปูรานิธี
8) นางนวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา
9) นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์

ได้ตัดสินให้นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 คน และมีผู้แทนสำรอง 1 คน ได้แก่

ชื่อ - สกุล สถานศึกษา
1) นายจิณติภู ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2) นายศรัณย์ ธรรมเนียม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
3) นางสาวรีเบ็คก้า แอนน์ พรีน โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
4) นางสาวธีริศรา พืชสิงห์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
5) นางสาวธมนต์รัตน์ ชูชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6) นางสาวณัฐชนก วันดี โรงเรียนสุรนารีวิทยา
7) นางสาวพิมพ์กมล ศันติวิชยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8) นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา
9) นางสาวหยุ่ยหลิง หวง โรงเรียนสรรพวิทยาคม
10) นางสาวสิริกร ดีเพิ่ม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
11) นางสาวพรรณธนิษฐ์ อินทรจักร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้แทนสำรอง)

ทั้งนี้ นักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศข้างต้น จะเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “To define is to limit.” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มกราคม 2560

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking