Save the Children Thailand 23 11 2559

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายทิม เมอร์เรย์ (Mr. Tim Murray) ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาคุณภาพโครงการ องค์กรช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand) พร้อมด้วยผู้แทนจากยูนิเซฟในฐานะภาคีสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของนักเรียน เข้าพบนายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้โครงการ School Safety Agenda โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาตระหนักและปลูกฝังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน และการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติ อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น ที่ผ่านมา Save the Children และยูนิเซฟได้จัดทำโครงการและมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ภายใต้โครงการถนนปลอดภัย เช่น การสวมหมวกนิรภัย โดยมีการดำเนินงานหลายด้าน เช่น การอบรมครู การรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง การร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการแจกจ่ายหมวกนิรภัย และการจัดทำคู่มือ เป็นต้น
        ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีความร่วมมือกับ Save the Children และยูนิเซฟในการจัดทำร่างคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากนี้ องค์กรดังกล่าวยังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินการตามกรอบ Comprehensive School Safety Framework – CSS โดยมีโรงเรียนนำร่องจากเขตพื้นที่การศึกษาใน 5 ภูมิภาคเข้าร่วมการอบรมและมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนและเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถานศึกษาให้มีความรู้และความพร้อมในการรับมือและการจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมถึงอุบัติภัยอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาปลอดภัย และการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม จะต้องมีแผนและนโยบายการทำงานที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมากขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานในระดับกระทรวงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสอดคล้องกับแผนงานในระดับใหญ่ขึ้น

Save the Children Thailand1 23 11 2559

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking