australia1 17 11 2559

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าพบ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ได้แสดงความยินดีต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (BRIDGE Project) และโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่ อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ฝ่ายออสเตรเลียจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านที่ฝ่ายออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิด และวิเคราะห์ด้วยตนเอง การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะดำเนินความร่วมมือในด้านการศึกษากับออสเตรเลียที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า พร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของไทย โดยจะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

australia2 17 11 2559

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking