SDGs 21 9 2559

วันที่ 21 กันยายน อันเป็นวันสันติภาพสากล และในปี 2559 นี้ นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในการอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมี นพ. เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาค-เอเชีย อ่านสารสันติภาพสากลของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาสอ่านคำแปลภาษาไทย และพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวสารสันติภาพมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
    โครงการดังกล่าว มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ และความปรองดองในสังคม รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยในปีนี้ สหประชาชาติได้เน้นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลก มักเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น วาระการพัฒนาภายใต้ SDGs จึงมุ่งหวังให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากร ปกป้องคุ้มครองให้โลกมีสีเขียวยิ่งขึ้น พร้อมกับการสร้างสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน

    นอกจากนี้ ยังมีการเปิดกิจกรรมผู้นำสันติภาพ (Messengers of Peace) โดยมีอดีตเอกอัครราชทูต นายพลเดช วรฉัตร ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกเสือผู้นำสันติภาพ พร้อมด้วย H.E. Mr. Ahmed Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีการแสดงจากเหล่าสมาชิกลูกเสือและการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพ

SDGs1 21 9 2559

**********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking