Sudan 4 26 5 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระกุล อรัณยะนาค) เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ Mr. Mohamed Issa Edam Balila รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐซูดาน โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (นายพีรศักย จันทวรินทร์) เข้าร่วมสนทนาด้วย มีผลการหารือสรุปได้ดังนี้
1. หัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐซูดานได้กล่าวขอบคุณผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ การต้อนรับและกล่าวถึงความสวยงามของประเทศไทย ความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของไทย วัฒนธรรมไทย และอัธยาศัยที่ดีของคนไทย ซึ่งฝ่ายซูดานประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเยือนลักษณะนี้ เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับซูดาน โดยเฉพาะทุนการศึกษาของซูดานที่ให้แก่นักเรียนไทยเป็นประจำทุกปี และขอบคุณรัฐบาลซูดานที่ให้การดูแลนักเรียนไทยเป็นอย่างดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับ ซูดานให้มากขึ้นเช่นกัน
3. หัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐซูดานกล่าวว่า นักเรียนไทยมีอยู่ประมาณ 400-500 คน จากจำนวนนักเรียนทุนที่มาจากชาติต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มักจะเลือกเรียนสาขาอิสลามศึกษา และส่วนน้อยเลือกเรียนสาขาภาษาอาหรับ ซึ่งทำให้หลายประเทศจับตามองว่าซูดานเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มคนที่อาจมีความ คิด หัวรุนแรง แต่ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยของซูดานมุ่งผลิตคนให้เป็นเป็นคนดี มีวินัย รักสันติ ตามแนวทางของศาสนา มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความสงบสุข และสันติภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยของซูดานยังมีชื่อเสียงด้านแพทย์ศาสตร์ (Medical Science) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของซูดานมีอยู่ 2 หน่วยงาน คือ Ministry of Education รับผิดชอบการศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้งอาชีวศึกษา Ministry of Higher Education รับผิดชอบการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอที่ฝ่ายซูดานสนใจจะร่วมมือ กับกระทรวงศึกษาธิการของไทยดังนี้

3.1 Higher Education (โดยเฉพาะ Medical Science และ Engineering)
3.2 Vocational Education (Short course training)
3.3 Woman Education หรือการส่งเสริมการศึกษาของสตรี
3.4 STEM Education
3.5 Exchange student/Short visit

4. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการจะส่ง คณะผู้แทนไปเยี่ยมนักเรียนไทยที่ซูดานประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2559 จึงประสงค์จะเข้าพบหารือ กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการของซูดาน เพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะผู้แทนของซูดานรับที่จะประสานงานในเบื้องต้นต่อไป
5. เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร มีขอบเขต ความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศอียิปต์และซูดาน การที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งคณะผู้แทนไปเยือนอียิปต์และซูดานนั้นน่าจะ เป็นโอกาสดีที่จะมีการหารือเกี่ยวกับการรับรองวุฒิการศึกษาของนักเรียนด้วย เพราะนักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่อียิปต์มักประสบปัญหาการรับรองหลักสูตร ซึ่งหากมีการหารือในเรื่องดังกล่าวได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสทางการศึกษา ของนักเรียนไทยที่อียิปต์เป็นอย่างมาก

Sudan 1 26 5 2559

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
26 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking