ICADA 5 27 5 2559

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 (The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies) ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Globalization: New Paradigm Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)”  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย ประมาณ 100 คน และจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และออสเตรเลีย จำนวนกว่า 50 คน
    ในโอกาสนี้ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถทักษะ และความชำนาญของคนไทย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ประชาคมอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นทั่วภูมิภาคอาเซียน เราจึงต้องมุ่งมั่นเพื่อก้าวให้ทันหลักการประชาธิปไตย การเคารพต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน และค่านิยมด้านสันติภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่แตกต่างกันในภูมิภาคอาเซียน

    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเด็นวาระการศึกษาปี ค.ศ.2030 กระทรวงศึกษาธิการไทยกำลังพัฒนาและขยายการศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่ระดับสากลเพื่อเข้าถึงแหล่ง การเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและสิ่งสำคัญในลำดับต้น ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกคนเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคในเรื่องเทคนิคและอาชีวศึกษา การฝึกอบรม และการศึกษา และวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ ภาครัฐ และภาคเอกชนยังต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักการศึกษา ครู อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาลไทย โดยเป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking