10th Regional Congress 11 3 2559พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ที่ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกของสมาชิกซีมีโอ โดยได้เป็นประธานกล่าวปิดในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคและมอบรางวัลแก่ผู้ ชนะเลิศในงาน “10th Regional Congress on Search for SEAMEO Young Scientists (SSYS 2016)” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 15.25 น. ณ SEAMEO Hall ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ: ศูนย์ซีมีโอเรคแซม (SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics: SEAMEO RECSAM) พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอเรคแซมด้วย อ่านต่อ...
10th Regional Congress 2 11 3 255910th Regional Congress 3 11 3 2559

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking