certificates Chinese language and education. 4 3 2559

นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนและสถานศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องนานาภิรมย์ 1 โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ( Guizhou Education University) ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 15 คน รวมทั้งผู้แทนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 แห่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่านับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (Guizhou Education University)ตั้งแต่ปี 2557 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษานั้น ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีน และช่วยให้นักเรียนไทยได้พัฒนาทักษะภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ระหว่างกันด้วย ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย (Guizhou Education University) ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของไทยและขอขอบคุณผู้อำนวยการ ครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์

certificates Chinese language and education.1 4 3 2559

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking