Srilangka2 1 3 2559

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้า หน้าที่การศึกษาจากจังหวัดนอร์ธ เวสเทิร์น ประเทศศรีลังกา จำนวน 27 คน โดยมี Mr. P.B.M. Sirisena, Chief Ministry North Western Province เป็นหัวหน้าคณะ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นโยบาย และทิศทางการบริหารการศึกษาของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษาของศรีลังกาได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาของศรีลังกา ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย กับศรีลังกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประเด็นที่คณะผู้บริหารศรีลังกาให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายไทย ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาของประเทศอาเซียน การจัดการวิทยาลัยชุมชน การส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาเด็กออกกลางคัน การประเมินผลการเรียน งบประมาณการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายหัว ความแตกต่างของอัตราส่วนของครูต่อนักเรียนในเมืองและชนบทการพัฒนาครูประจำการ เป็นต้น

Srilangka 1 3 2559

    สำหรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การศึกษาของศรีลังกาที่เดินทางมาเยือน ประเทศไทยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก World Bank เพื่อศึกษาดูงานในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย โดยมีกำหนดจะเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนสายปัญญารังสิต และรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยของไทยอีกด้วย

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking