ประเทศไทยผนึกสภา (IBE) ของยูเนสโก ร่วมผลักดันการพัฒนาศักยภาพประเทศสมาชิก

ในการออกแบบ พัฒนา และปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
เพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

****************************

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภา IBE และคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) ของสภา IBE นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษา (IBE) ครั้งที่ 65 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ สำนักงาน IBE นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ หลังจากประเทศไทยได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้แทนของกลุ่มเอเชียและแปซิฟิกในการดำรงตำแหน่งรองประธานสภา IBE และคณะกรรมการอำนวยการของสภาว่าด้วยสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีวาระ 4 ปี (2015 – 2019) ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38

IBE 28 1 2559

นางผานิตย์ มีสุนทร ได้รับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสภา IBE ครั้งที่ 36 ระหว่าง วันที่ 13-15  มกราคม 2559 ณ สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีนายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และนางขนิษฐา ห้านิรัติศัย นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย อ่านต่อ...

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking