Education for Myanmar and Thailand 2 12 2558

รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเปิดงานการประชุม Consultation Meeting on Education for Myanmar and Thailand Children ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ Migrant Education Integration Initiative (MEII), Save the Children และ World Education การประชุมมีระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคในการได้รับโอกาสทางการศึกษาของเด็กติดตามแรงงานและโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย รวมถึงเด็กบางส่วนที่ประสงค์อยากจะกลับไปศึกษาต่อที่เมียนมาร์
ที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมถึงผู้แทนองค์การะหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับกรอบนโยบายความร่วมมือในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเด็กติดตามแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย ในปัจจุบันมีเด็กติดตามแรงงานในประเทศไทยประมาณ 300,000 คน ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มดังกล่าวอย่างเท่าเทียม แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องภาษา หลักสูตร และระบบการถ่ายโอนเด็กกลับไปศึกษาต่อยังเมียนมาร์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะต้องมีการหารือเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ประเทศไทยตระหนักถึงเหตุผลความจำเป็นในการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์ และการรวมตัวในฐานะประชามคมอาเซียนซึ่งจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างและพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในระดับประเทศและภูมิภาค ประเทศไทยให้การสนับสนุนการศึกษาแก่กลุ่มเด็กติดตามแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการศึกษาในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และหวังว่าการประชุมหารือครั้งนี้ จะสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการศึกษาให้กลุ่มเด็กทุกคนต่อไป

Education for Myanmar and Thailand 2 2 12 2558

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 ธันวาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking