Thailand Australia BRIDGE Project 20 10 2558

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและออสเตรเลีย ซึ่งได้ดำเนินความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของไทย โดยเฉพาะนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มุ่งพัฒนาเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Head) ด้านจิตใจ (Mind) ด้านทักษะ (Skills) และด้านสุขภาพ (Health) รวมถึงประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดำเนินการในลำดับแรก อาทิ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู นักเรียน และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญชวนชาวออสเตรเลียให้เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตามเดิมด้วย
    เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ กล่าวว่าปัจจุบันนักเรียน/นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียจำนวนกว่า 25,000 คน นับเป็นอันดับที่ 6 ของจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในออสเตรเลีย และกล่าวถึงโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม่ ปี 2558 (New Colombo Plan) ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาออสเตรเลีย เพื่อเดินทางมาศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน ในประเทศแถบอินโด-แปซิฟิก กว่า 30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และในปีนี้จะมีนักศึกษาออสเตรเลียเดินทางมาไทย จำนวน 161 คน สำหรับความร่วมมือในระดับโรงเรียน ได้มีการดำเนินโครงการความร่วมมือ Thailand-Australia BRIDGE Project ซึ่งเป็นการจับคู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยกับออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนไทยในการปฏิรูประบบบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจหารือในรายละเอียดในการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย (JWG) ครั้งที่ 4 ซึ่งออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงแคนเบอร์ร่า

Thailand Australia BRIDGE Project1 20 10 2558****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking