66 anniversary china 29 9 2558พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 กันยายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking