สรุปสาระสาคัญการปฏิบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย
โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

seameo in thai 24 8 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนออก เฉียงใต้ (สภาซีเมค) ได้ปฏิบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภมิภาคของซีมีโอที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวม 4 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอสปาฟา) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอไรเฮด) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอด้านเวชศาสตร์เขตร้อน (ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย) และเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ (เครือข่ายซีมีโอ ทรอปเมด) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้ อ่านต่อ...

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking